Archive

Posts Tagged ‘RY Tau’

Su Budrone in unu chelu de prùere.

05/12/2010 3 comments

APOD de su 18/11/2010

Su Budrone in unu chelu pruerosu
Credit & Copyright: John Davis

Bolande che fritza in mesu de una nughe de prùere belle 400 annos-lughe indedda, su Budrone (Pleiades o Sette Sorres) est un’ammassu de isteddos nòtidu pro sa nèbula de reflessione in colore biaidu. Custa matzine ispantosa mustrat s’ammassu famadu in artu a manu manca, in su chelu pruerosu a bia de sa costellatzione de su Trau e de su  bratzu de Orione de sa Galàssia nostra (su Caminu de sa Patza). Ma ateras nèbulas de prùere, prus pagu nòtidas, istant intro de custa nue moleculare. Si ladit deretu LBN 777, a cara de pugione, a bia de su tzentru. Un’atera nèbula de reflessione biaida, prus minore, VdB 27, in bassu a manu destra, est a pare cun s’isteddu giovanu e variabile RY Tau.  A sa distàntzia de su Budrone custu mosaicu de 5 pannellos nche capet belle 70 annos-lughe.

Advertisements
Categories: Scièntzia Tags: , , ,
%d bloggers like this: