Archive

Posts Tagged ‘NASA’

Matzines de Astronomia.

29/11/2010 Leave a comment

Astronomy Picture of the day (APOD) est unu bellu situ manigiadu dae sa NASA. Dae su 16 de Làmpadas de su 1995 presentat cada die una matzine noa de astronòmia. Est una bella regorta de matzines ognuna cun una ispiegatzione a fatu. A mie piaghet tantu chi est diventada sa pagina de abertura su navigatore Internet meu. Duncas ogni die chi intro in Internet agato una matzine noa de poder mirare. Sas matzines sunt un’aina fundamentale pro sa chirca iscientìfica, ma ant finas unu baloria artistica de non pagu contu. Est bellu a las bider, est bellu a ischire comente las ant fatas ed est bellu tennere carchi informatzione in prus supra de su chi b’est imprentadu. Ispero chi in chie leghet nascat unu pagu de sa curiosidade chi animat chie faghet sa chirca a supra de sa Natura, e de sa maravigia chi pagat de su traballu anneosu e ripetitivu chi meda bortas tocat a fagher pro otenner resurtados.

Ogni matzine est presentada cun s’ispiegatzione a suta. Si punghides sa matzine la potides bìdere in arta resolutzione (faghìdelu ca nde balet  sa pena a beru). Sos ateros collegamentos in s’ispiegatzione sunt sos matessi de sa versione in inglesu.

APOD de su 17/11/2010

Una Fògia Astragada e Sos Istentales
Credit & Copyright: Masahiro Miyasaka

Ispiegatzione: Onni tantu si podet dare a su chelu de note unu tocu de arte. Tentu in Giappone in primos de mese,  custu chelu, chi paret pintadu, est istadu fotografadu in palas de una fògia astragada, chi paret pintada su pròpriu. Sos balliores de s’astragu supra sa fògia istorchent sos isteddos chi illugheschent in s’irfundu. B’at cherfidu 48 secundos de esposidura in grandangulu pro nche tennere custu chelu. A manca de totu, unu pagu difìtzile de agatare, cumparit sa riga de una metèora. A suta, a manu dereta de sa metèora, in mesus de sos fundos, b’est sa riga longa e lughente de un’aparèchiu.  S’isteddu chi lughet de prus de sos ateros, a manca, est s’Isteddu de Boinargios* (Sìriu, “sa framante” in arabu),  de sa costellatzione Canis Major (cane majore). Est s’isteddu prus lughente chi si podat bidere in chelu. Su grupu de isteddos a manu dereta de su Boinargiu est Sos Istentales (Orione). Si podent bider pretzisos sos tres isteddos chi formant su chintale. S’isteddu ruju in sa pala de su catziadore Orione est Betelgeuse (in arabu “sa pala de su zigante”). Su pee mancosu , Rigel (in arabu “su pede”), est unu isteddu biaidu. Movende galu a manu destra si bidet unu rucru de isteddos lughentes e biaidos. Custu est su Budrone (Pleiades), unu ammassu abertu (open cluster) formadu dae prus de 1000 isteddos. Ma si nde resessint a distingher unos sete, chi ant su nùmene de sas sete sorres de sa mitologia. Su Budrone est in sa costellatzione de su Trau e sa lughèntzia in colore biaidu est dada dae sa reflessione de sa lughe de sos isteddos in una nebulosa de gassu. Finas in su chelos nostros podent esser tentas fotografias similares de Sos Istentales, fintzas si tocat a ognunu a agatare sa fògia de bi ponnere dae in antis.

*Custa identificatzione de Sìriu cun s’Isteddu de sos Boinàrgios no est segura. Pro Mialinu Pira in “Sardegna tra due lingue” est su pianeta Vènere, chi si narat puru Isteddu de Arbèschida (Obrexi). Ma àteras fontes faghent pessare chi b’apat confusione intre sos duos:

Si carcunu podet agiuare a acrarare sa chistione mi fagat ischire.

Advertisements

Su bannu de sa Nasa de su 15.11.2010

17/11/2010 4 comments

Gianteris, sa NASA est istada mentovada in sos giornales pro una cunferèntzia de imprenta. Datu chii una paia de pessones m’ant dimmannatu de ite si fiat arrejonande e datu chi sos giornalistas tratant custos argumentos chene bi dare cara meda, bos conto inoche ite est sutzessu. Sa prima cosa de nàrrere est chi mancu custa borta b’intrant sos omineddos birdes e nemmancu su 2012.

Una tropa de astronomos, usanne sas osservatziones de sos satellites chi amus in orbita, sunt cumbintos de àer iscobertu su Stampu Nieddu prus giovanu infra de cussos acanta de nois. Custu Stampu Nieddu diat àere solu 30 annos. Pro sos tempos cosmicos est a nàrrer chi est apenas nàschitu. S’importàntzia de custa iscuberta est in su fattu chi nos diat permitere, pro sa prima borta, de istudiare custos ogetos tzelestes in sa pitzinnia issoro.

Ma comente fachimus a nne ischire su etu?
In su 1979, un’astronomu diletante (un astrofilu), at iscubertu unu puntu de luche nobu in una galàssia acanta a sa nostra, sa M100. Sas osservatziones ant cunfirmadu chi custa luche beniat dae su tzoccu de un’isteddu de, a su nessi, 20 bortas sa massa de su Sole: su chi si narat una supernova. A custa supernova ant datu  su nùmene SN 1979C. Sos isteddos de massa gai manna sunt fattos che una conca de chibudda, chin tantas pitzas de diferente compositzione. In su coro de sa chibudda est brujanne su carburante chi li dat su forza de mantennere sa materia a bugliu contra a sa gravitate sua matessi. In custa manera s’isteddu si reghet e sichit a lucheschere. Canno custu carburante finit, totu s’istruttura nche falat a botu supra de su tzentru. Su corfu est tantu repente chi partit unu tzoccu gai mannu chi nche butat a foras belle e totu sa materia. Custa est sa chi si narat esplosione supernova, e est in gradu pro pacu tempus de luchere cantu una galassia de miliardos de isteddos. A pustis de su tzocu restat su coro de  sa chibudda, fattu su prus de ferru. Est chene carburante de brujare e no at prus sa forza de mantennere su pesus suo, duncas collassat. Riduinne sa mànnaria sua de prus de mille bortas diventat su chi si narat un ogetu cumpatu. Est a nàrrer  un ogetu chi at sa mànnaria meda minore cumparata a sa massa. Un’isteddu de neutrones est un’ogetu de massa una borta e mesu su Sole e unu raju de 20 km. Unu Stampu Nieddu at una massa de paritzos soles e una mànnaria de paia de km. A cunfrontu su Sole at una mannaria de 1 milione e mesu de km. Su Stampu Nieddu est tantu compattu chi sa gravitate sua resessit a trampare intro totu chi bi rughet a intro, chene possibilitate de nch’essire. Nemmamcu sa luche chin sa lestresa sua resessit a fughire. Duncas si cumprennet dae ube benit su numene suo, est un’ogetu chi non bogat lughe, duncas est nieddu.

Sa SN 1979C, in sa galassia M100,  resurtat belle e 50 miliones de annos-luche dae sa Terra. E como giae ischimus chi est in su bichinatu. Datze cara, chi s’isteddu est tzoccatu 50 miliones de annos a oje e sa luche sua est arrivata a nois in su 1979. Duncas su chi bidimus como est su chi est sa luche chi est arribanne a pustis de 30 annos. Inie sunt giae colatos 50 miliones de annos e nessune ischit ite b’est capitanne como. L’amus a ischire tra 50 miliones de annos, semper chi b’essemas galu.  In sa matzine inoche sutta si bidet sa galassia M100 in totu sa bellesa sua e cun sa fritza in bassu est asintzata sa positzione de sa supernova SN 1979c:

positzione de sa supernova

Credits: X-ray: NASA/CXC/SAO/D.Patnaude et al, Optical: ESO/VLT, Infrared: NASA/JPL/Caltech

Sas osservatziones de sos satellites pro sos rajos X (Chandra, Swift, XMM-Newton e ROSAT) ant acatadu una mitza de rajos X, in su matessi logu de sa supernova 1979C. Su lucore est abarratu costante dae su 1995 a su 2007. Ma si inie b’at unu Stampu Nieddu, chi non si diat bidere, tanno ite est luchenne?

Su chi si pessat siat capitanne est chi s’ogetu cumpatu (Istampu Nieddu o Isteddu de Neutrones) si sia ingullinne materia. Custa materia potet arrivare dae su gassu restadu a pustis de sa supernova o dae unu isteddu cumpantzu. Ponimus chi su sistema de partèntzia siat binariu, est nàrrer formatu dae duos isteddos orbitanne unu a inghiriu de s’ateru. A pustis chi su primu tzocat e naschit s’ogetu compatu, sa fortza gravitate de custu est tantu manna chi nche furat sa materia  su cumpantzu e si narat chi est accrschenne. Finas si s’isteddu fiat a sola, su restu de sa supernova potet èsser attiratu dae sa gravitate e torrare a secus, imbetze de fughire. Sa materia prima de rugher a supra de s’ogetu cumpatu fachet  tantos tziros, ca prima debet pèrdere su momentu angulare, semper prus astrintos. Si format su chi si narat discu de accreschimentu. In s’interis chi sa materia tzirat si caentat, ca istat fricanne chin s’atera materia de su discu. Sa temperatura arribat a èsser tantu arta chi su discu comintzat a luchescher de mente sua e in sa parte prus interna, e prus caente, apenas prima de rugher in su Istampu Nieddu, bogat sos rajos X chi nois potimus osservare cun sos satellites chi amus in orbita.

Custa est sa prima occasione  chi amus de osservare sa formatzione de unu Istampu Nieddu a pustis de su collassu de su coro de un’isteddu. Una cosa chi s’est semper pessata possibile ma mai poita bidere dae gai a curtzu. B’ant cherrer annos pro cumprennere su tipu de ogetu chi est a su tzentru de cust’emissione.

In custu video si bidet unu resumu de totu sa chistione

Su bannu de sa NASA est in http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/news/H-10-299.html

%d bloggers like this: