Archive

Archive for the ‘Poesias’ Category

Càtzia Manna

06/02/2013 Leave a comment

Arbèschidu est dae ora e paret sera,
sos èlighes e chercos in su monte,
che umbras, pigant subra s’orizonte,
dae sos truncos in sos gigantes;
mentres, nues nieddas e pesantes,
minetzosas cumparent in s’aera.

Pro custu die, s’incontru ant fissadu,
sos chi s’arte professant de Diana,
in ogni tretu, una figura umana,
si notat tra prantas e rocàrgios;
dae fusiles, canes e canàrgios,
su buscu est totu cantu inghiriadu.

Unu frùschiu lontanu, dat signale,
e comintzat terrìbile sa lota.
Sa badde, mesu dormida tremet tòta,
a sos gànnitos a boghes e sonos;
e sos isparos si sighint che tronos,
chi annùntziant mannu temporale.

Unu porcabru, arribat a sa posta,
pustis de àere fatu mannu giru,
comente lampu, partit unu tiru,
e a sa cursa sua, ponet frenu;
e sas fortzas furende·li s’alenu,
lu lassat rodulende a mesu costa.

It’allegria, ite cuntentesa,
a su porcabru mortu, ca est de usu,
lu ruspint e li ponent sos pees susu;
leges de binchidore pro su bìntu,
pro chie, no at pòdidu s’istintu,
a li dare, in sa cursa, sa sarvesa.

Gasi, Sardigna cara, pares tue,
comente sos porcabros, persighida,
chie t’est abergende sa ferida,
chie t’est dende su corpu mortale;
pòvera! t’ant tratadu semper male,
sos catziadores mannos de aterue.

Iscampu chirca, non curras in vanu,
in su caminu, de fronte a sa morte,
mustra coràgiu, no ti fatzant corte,
comente a oe, chelos iscurosos,
ma, pro sos fìgios tuos operosos,
arbescat luminosu, su mangianu.

Bernardu Zizi

Advertisements
Categories: Poesias

Stranos idiomas

11/05/2012 Leave a comment

Proprio è un genere musicale che non riesco a farmi piacere. Anche lo strano idioma che si sente non mi piace molto. piccio59

Is fearr Gaeilge bhriste, ná Béarla cliste.

16/04/2012 Leave a comment

L’apo lèghidu.

L’apo torradu a lèghere.

Apo lèghidu s’artìculu de Lisandru Columbu a pitzu de su raportu de sos Sardos cun sa limba italiana.

Apo pessadu a cando fia creadura.

Apo pensadu a mie oeindie.

Apo pensadu a sos cunstrintos.

Apo pensadu a sos amigos.

Apo pensadu a su pòpulu meu, a totu su pòpulu meu.

A sas creaduras.

Apo acatadu custa poesia:

Si binchimus nois,
Colo a domo tua a ti pigare,
Si binchimus nois,
E ti torro a sa mente su chi m’as fatu,
Si binchimus nois,
E ti mòrgio a mossos a conca, e a totue,
Si binchimus nois.

E puru l’isco,
Si binchimus nois,
Coment’ at a finire,
Apo a tenner tropu ite traballare
Si binchimus nois,
Pro t’aer in mesu ancas a segare sa matza,
A tzìrrios de lassare nessi sas creaduras;

Si binchimus nois,
Si per casu m’as a bider in palas de domo tua,
No istes treme-treme dae suta sa bentana.
Amus a colare petzi a medire sa carrera,
Si binchimus nois.

(dae Sa vinzém néun de Toninu Guerra, E lunèri 1954)

Apo pensadu chi, a beru, non tocat de arribare nen mancu a custu puntu. B’at un’àtera àndala de pigare.

Categories: Limba sarda, Poesias

Oremus de su Disterradu

22/03/2012 Leave a comment

Eh tue, disterradu:
esser de passera, semper de passera,
tenner sa terra che pasada,
mirare chelos chi nostros non sunt,
biver cun gente chi sa nostra no est,
cantare cantzones chi nostras non sunt,
rier de risu chi su nostru no est,
stringer manos chi nostras no sunt,
pranger su prantu chi nostru no est,
aer amores chi nostros no sunt,
proare màndigu chi nostru no est,
pregare deos chi nostros non sunt,
intender unu numen chi nostru no est,
pensare a cosas chi nostras non sunt,
usare dinare chi nostru no est,
sentire caminos chi nostros non sunt…

Eh tue, disterradu:
esser de passera, semper de passera,
tenner totu che cosa de presta,
basare pipios chi nostros non sunt,
coginare cosas chi nostras non sunt,
intender càmpanas chi nostras non sunt,
bestire una cara chi nostra no est,
prangher mortos chi nostros non sunt,
biver sa bida chi nostra no est,
giogare giogos chi nostros non sunt,
dormire in letu chi nostru no est,
pigare a turres chi nostras non sunt,
leger noas, francu sas nostras,
sunfrire pro totus e pro su nostru,
intender proende cun proja angena,
e bier s’abba chi nostra no est…

Eh tue, disterradu:
esser de passera, semper de passera,
non tenner umbra, petzi bagàllios
brindare in festas chi nostras non sunt,
cumpartzire su letu chi nostru non est,
letu e “pane nostru” chi nostru no est,
contare contos chi nostros non sunt,
cambiare de domos chi nostras non sunt,
faxer traballos chi nostros non sunt,
andare in tzitades chi non sa nostra,
e in spidales chi nostros non sunt,
cura de males, chi tenent cura,
illèbiu a su mancu, ma non de su nostru,
chi sanat petzi cun sa torrada…

Eh tue, disterradu:
esser de passera, semper de passera,
forsis est cras, cras o mai prus…
su tempus farsu de sos relògios
su tempus non contat, conta sa mancàntzia
imbetzare cumprinde annos,
chi annos non sunt, ma discontos
de un’armanacu chi nostru no est,
morrer in terra chi nostra no est,
intender chi prangent, chen’esser de nostros
un’àtera bandera chi nostra no est,
carragiat linnas chi nostras non sunt,
baulu nostru chi nostru no est,
frores e cruxes chi nostros non sunt,
dormire in tumba chi nostra no est
misturare a ossos chi nostros non sunt,
in fines de contos, òmine sena patria,
òmine sena nùmen, òmine sena nùmen…

Eh tue, disterradu:
esser de passera, semper de passera,
tenner sa terra che pasada,
tenner totu che cosa de presta,

non tenner umbra, petzi bagàllios
forsis est cras, cras o mai prus…

Letanías del desterrado de Miguel Angel Astùrias (Tzitade de su Guatemala 1899 – Madrid 1974) prèmiu Nobel pro sa literatura 1967.

Pigada dae Kelebek Blog.

Categories: Poesias Tags:

Sos Faeddos in Cruxe

01/03/2012 Leave a comment

Kie fiat Bava su becàrgiu? Bumbardaiat Milanu;
curriat  su Novantotu, oe est un’annu luntanu.
Sos caddos a sa Scala, sos alpinos in pratza Dom.
Atentzione:
caddatzina piemontesa, sos alpinos de Badde ‘e Non.

Kie fiat Humbert le Roi? Cumandaiat dae Roma;
Fùrmine de gherra, a su bentu sa coma.
Sa fanteria staiat in Mantua, sos bersallieris in su Po.
Atentzione:
fanteria calabresa, sos bersallieris de Rho.

E kie fiat Nicotera, ministru de s’internu?
Sole ‘e sete cruxes e fogu de s’infernu.
A s’Opera su Barberi, cannones a Mergellina.
Atentzione:
sparos murrales e matzas dae sero a chitzina.

Pedra no est s’òmine
s’òmine no est limone
e si no est pedra
no est petza pro cannone.

Caddu ‘e re
sa fìgia ‘e unu re
s’umbra ‘e unu re
e sa bogia ‘e unu re.
Petzi kie est re
podet scontriare unu re.

Su giogu ‘e sos potentes
est de cambiare si bolent
de sos bentos sas currentes.

E sos limones in Palermu? Pendulaiant dae ramos,
faghende umbra a su samben de poberos cristianos.
Kie fiat Pinna? Un cuestore, de Garibaldu amigu.
Atentzione:
fusiladuras de massa, intro su casteddu antigu.

E sa tassa ‘e su trigu? Totu s’Emìlia irrujada
s’inchendet de fùria, brujat in sa subugiada.
Stadu ‘e assèdiu, sparos, sa trupa abbarracat.
Atentzione:
lenu scurriat su riu dae Cremona a Ferrara.

Ite nùmen teniat s’abba mudada in pantanu?
Masellu a sàmben caente ‘e su pòpulu italianu.
Una brigada intrea isperdida in su tretu.
Atentzione:
sordados presos a sos arbores, a sos arbores de litu.

S’òmine no est pedra
s’òmine no est limone
e ca no est pedra
nen mancu est petza ‘e cannone.

A dinco sa betza
carre at bòrfidu
su masellàiu
ant luego infurcadu;
e unu re dae caddu
est fintzas furriadu
e in mesus ‘e su salnitru
imboladu,
ke a su tempus
de su mannu furore
cando su betzu imperadore
a morte cundennaiat
chie faxiat a s’amore.

Ses sas colunnas in ordine, su giogu est spatzadu.
In su padru bellu de Italia b’at fragu ‘e brujadu.
Unu filu ruju ligat totu, totu custas fainas.
Atentzione:
Intro bi semus totu, est su podere chi disatinat.

(testu de Robertu Roversi)


Categories: Poesias

A Giorgi viadore in Sardigna

18/02/2012 Leave a comment

Miràbile protetore,

Chi per Deus podes tantu,

tor.     Giorgi  Presidente, illustre Santu

          de Itàlia resplendore.


In Casteddu ses cumpartu

a sa luxe de su mundu,

Trastu brutu e moribundu,

chi tantu fragu as ispartu;

acramadu cale scartu

de santu celeste sortore.

Giorgi Presidente…


Celestiale Carabinu,

chi cumparis resplendente,

ti decraras presidente

in sa Bidda ‘e su Ziminu;

e t’acramant Serrafinu

sende in terra papadore.

Giorgi Presidente…


De sa prima gioventude

ses dae totus ammiradu,

carrarmados ant mandadu

pro modellu de virtude;

a sa paxe e a sa salude

acollesis cun favore.

Giorgi Presidente …


Sa probatica pischina

est dae totus renomada;

mirat sa gente spantada

sa bundantzia de s’urina,

e lis paret meixina

pro s’afannu e su dolore.

Giorgi Presidente …


Preigadore famosu

dutore in Potestade

giovaneddu in frisca edade

fatu Presidente prodigiosu;

totus che babai amorosu

ti recramant unu favore.

Giorgi Presidente …


Ses semper acumpangiadu

dae mirabiles portentos,

t’obbidint bellos elementos,

s’America t’at respetadu;

su Patu as cunfirmadu

pro masellu e terrore.

Giorgi Presidente …


Bidet su pòpulu atontadu

custu novellu Caronte,

aberinde perenne fonte

pro sullievu a s’emigradu,

chie no est mortu est cuadu,

pro su dèbbile est rigore.

Giorgi Presidente …


Cun portentu strepitosu

paxe sotziale cuncruida,

creschet in arbore frorida

su bastone nodosu,

pro s’errante e su dudosu

dennuntzias prontu s’errore.

Giorgi Presidente …


Cappellatzu t’at tzerriadu

chi in pràngiu sias o in chena,

cun insufrìbile pena

dae pretas sias assartadu;

una gruxe a su malasortadu

est s’esertzitu tuo infestadore.

Giorgi Presidente …


Pro cussu reconnoschente

cun Claudia sa reina,

celebrende sa deina

fortza tua onnipotente,

a sa Sardigna prontamente

richesa furades e onore

Giorgi Presidente …


Aronne sacrifighende,

Mosè ses in potèntzia,

Geremia in elocuèntzia,

unu Pàulu preighende,

terribile reprendende

su sardu traballadore

Giorgi Presidente …


O Santu tant’ammiradu

dae su Pòpulu Italianu,

dae su tronu soberanu

aunde regnas subrimadu

a chine t’at invocadu

dona s’eternu puntore.

tor.     Giorgi Presidente, illustre Santu

          de Itàlia resplendore.

_____________________________

E si per casu ti narant “Presidente venga con noi a vedere il Carnevale!”, tue bae trancuillu, chi sos Sardos a Re Giorgi lu cherent bene

Curr’a caddu (Ride on)

31/07/2011 1 comment

 

Curr’a caddu

Tue curres su caddu prus bellu, ki mai apa bidu
Pesas seixi bias, una o duas, cun ojos birdes de fera
E curres gai bene a caddu, luxent sas manos a su tocu
Mai apo a pòder bènner, no importat cantu lu keria

Curr’a caddu, adiosu, mai apo a pòder bènner,
No importat cantu lu keria.
Curr’a caddu, adiosu, mai apo a pòder bènner,
No importat cantu lu keria.

Cando currijas intr’e note, kene lassar’ormina,
Colami s’isprone in sa ‘entre, un’urtima borta,
Giro sa cara a logu bòidu, ue ti dormias,
E chirc’un’ischintidda, chi luxet iscuru,
Rugrat una lagrima in s’oju meu.

Curr’a caddu, adiosu, mai apo a pòder bènner
No importat cantu lu keria.
Curr’a caddu, adiosu, mai apo a pòder bènner
No importat cantu lu keria.

 

Ride on

True you ride the finest horse I have ever seen
Standing sixteen, one or two, with eyes wild and green
And you ride the horse so well, hands light to the touch
I could never go with you no matter how I wanted to

Ride on, see you, I could never go with you
No matter how I wanted to
Ride on, see you, I could never go with you
No matter how I wanted to

When you ride into the night without a trace behind
Run your claw along my gut, one last time
I turn to face an empty space, where once you used to lie
And look for a spark that lights the dark
Through a teardrop in my eye

Ride on, see you, I could never go with you
No matter how I wanted to
Ride on, see you, I could never go with you
No matter how I wanted to

Christy Moore

Categories: Poesias Tags: ,
%d bloggers like this: