Archive

Posts Tagged ‘polìticas linguìsticas’

Ma comente traballat una grafia comuna pro su sardu? (2)

18/10/2012 Leave a comment

 

 

Robertu Bolognesi at postu unu commentu meu in su blog suo.

Lu torro a ponner inoghe in sa parte chi mi paret prus de importu:

In un’arrèsonu de facebook, Alessandro Marraccini, chi deo non connosco, at iscritu:

“In unas iscolas est cumintzada s’isperimentatzione de s’imparamentu de su sardu impreende comente istandard gràficu sa LSC. Is alunnos no ant tèntu problemas a lèghere in campidanesu su chi est iscritu cun is règulas de s’istandard. […]”

“Facciamo una prova, prima scrivo in LSC e poi scrivo la traslitterazione in grafia italiana di come lo pronuncio:

Ant pigadu una variedade tzentrale e dd’ant acontzada unu pagu. Bi sunt dae megiorare medas cosas ancora. S’obietivu est de tènnere una manera unica de iscrìere chi potzat èssere pronuntziada in medas maneras. Podet pàrrere difitzile ma in pagos minutos si cumprendet comente funtzionat e si impreat cun fatzilidade.

Anti pigau una variedadi centrali e d’anti acconciara unu pagu. ci funti de mellorai medas cosasa ancora. S’obietivu esti de tenni una manera unica de scriri chi potzara essi pronunciara in medas manerasa. Pori parri dificili ma in pagus minutusu si cumprendiri cumenti funzionara e si imperara cun facilidadi.

[…]

Pro comprire, custa est sa manera comente lego deo custu testu in bitzichesu:

An picatu una varietate tzentrale e l’an acontzata unu pacu. Bi sono de metzorare metas cosasa ancora. S’obietivu er de tenner una manera unica de iscrìes chi potat èsses pronuntziata in metar manerasa. Pote parrer difitzile ma in pacor minutos si cumprenne comente vuntzionat e si imprea cun fatzilitate.

Un espèrimentu che a custu l’aia gia fatu in antis.  Bos lu torro a ponner inoghe suta:

Pigamus unu testu in inglesu istandard:

Please call Stella.  Ask her to
bring these things with her from
the store:  Six spoons of fresh
snow peas, five thick slabs of
blue cheese, and maybe a
snack for her brother Bob. We
also need a small plastic snake
and a big toy frog for the kids.
She can scoop these things into
three red bags, and we will go
meet her Wednesday at the
train station.

Inoghe podides ascurtare duos inglesos, de logos diferentes de Inghilterra, chi lu leghent:

St. Albans 

Leicester

Ite b’at de istranu? Sunt petzi duos inglesos chi leghent in inglesu. Antzias est probabile chi in pagos apant notadu diferèntzias. Inoghe suta bi sunt sas trascritziones fonèticas de sas duas leturas.

Como si ladint sas diferèntzias?

Bene, ma ite b’intrat su sardu?

Pigamus unu testu sardu in una grafia istandard:

Pro un’informàticu che a mie,
chistionare de istandard,
cunventziones e règulas est
cosa de onni die. Dae su
primu annu de s’universidade,
una de is cosas chi apo
imparadu pro prima est istada
ca un’istandard serbit pro si
cumprèndere, pro fàghere economia,
pro tènnere una calidade prus manna
in su traballu chi si faghet e
in ùrtimu pro si semplificare sa bida.

Como intendide comente lu podent lèghere duos sardos de logos diferentes:

Teulada                                                                               

Bitzi

.

Ite bos paret, traballat?

E tando nde resumo chi una grafia comuna si podet lèghere dae cabu de giosso finas a cabu de susu, ognunu cunforma su faeddu suo naturale. Est a narrer chi una norma iscrita, non destruit sos limbàgios naturales, ma antzias los amparat e los creschet in armonia tra issos.

Proade bois a lègher su testu cunforma su faeddu bostru e faghide·mi ischìre, o mandade·mi sas registratziones.

————————————————————————————————————————-

Pro cumprèndere mèngius sa teoria linguistica in palas de custa polìtica linguistica:
Su testu, sas registraziones e sas trascritziones fonèticas de s’inglesu benint dae Weinberger, Steven. (2011). Speech Accent Archive. George Mason University. Retrieved from http://accent.gmu.edu.
Su testu in sardu benit dae Polìticas Linguìsticas in Progres – Cunventziones ortogràficas e de pronùntzia, iscritu e letu dae Massimeddu Cireddu – Responsàbile Comunicatzione ProgReS Casteddu.
Su letore bitzichesu so deo.
Advertisements

Ma comente traballat una grafia comuna pro su sardu?

18/03/2012 15 comments

Pigamus unu testu in inglesu standard:

Please call Stella.  Ask her to
bring these things with her from
the store:  Six spoons of fresh
snow peas, five thick slabs of
blue cheese, and maybe a
snack for her brother Bob. We
also need a small plastic snake
and a big toy frog for the kids.
She can scoop these things into
three red bags, and we will go
meet her Wednesday at the
train station.

Si punghides sos logos inoghe suta podides ascurtare duos inglesos, de logos diferentes de Inghilterra, chi lu leghent:

St. Albans 

Leicester

Ite b’at de stranu? Sunt petzi duos inglesos chi leghent in inglesu. Antzias est probabile chi in pagos apant notadu grandes diferèntzias. Inoghe suta bi sunt sas trascritziones fonèticas de sas duas leturas.

Como si ladint sas diferèntzias?

Bene, ma ite b’intrat su sardu?

Pigamus unu testu sardu in una grafia standard:

Pro un’informàticu che a mie,
chistionare de istandard,
cunventziones e règulas est
cosa de onni die. Dae su
primu annu de s’universidade,
una de is cosas chi apo
imparadu pro prima est istada
ca un’istandard serbit pro si
cumprèndere, pro fàghere economia,
pro tènnere una calidade prus manna
in su traballu chi si faghet e
in ùrtimu pro si semplificare sa bida.

Como intendide comente lu podent lèghere duos sardos de logos diferentes:

Teulada                                                                               

Bitzi

.

Ite bos paret, traballat?

Non penso b’apat bisòngiu de trascritziones fonèticas, cussas a su màssimu diant serbire a un inglesu 😀

E tando nde concruo chi una grafia comuna si podet lèghere dae cabu de giosso finas a cabu de susu, ognunu cunforma su faeddu suo naturale. Est a narrer chi una norma scrita, non destruit sos limbàgios naturales, ma antzias los amparat e los creschet in armonia tra issos.

Proade bois a lègher su testu cunforma su faeddu bostru e faghide·mi schìre.

————————————————–

Su testu, sas registraziones e sas trascritziones fonèticas de s’inglesu benint dae Weinberger, Steven. (2011). Speech Accent Archive. George Mason University. Retrieved from http://accent.gmu.edu
Su testu in sardu benit dae Polìticas Linguìsticas in Progres – Cunventziones ortogràficas e de pronùntzia,  Scritu e letu dae Massimeddu Cireddu – Responsàbile Comunicatzione ProgReS Casteddu.
Su Programma intreu de Polìticas Linguìsticas in Progres est in 10 artìculos:
Artìculu 1 “Premissa“
Artìculu 2 “Printzìpios ghia”
Artìculu 3 “Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia”
Artìculu 4 “Determinatzione e articulatzione de su plurilinguismu”
Artìculu 5 “Cunventziones ortogràficas e de pronùntzia”
Artìculu 6 “Istitutu pro su Plurilinguismu”
Artìculu 7 “Plurilinguismu in s’iscola e in s’universidade”
Artìculu 8 “Plurilinguismu e mèdia”
Artìculu 9 “Ainas linguìsticas pro chie tenet dificultades”
Artìculu 10 “Plurilinguismu in Progres”
http://www.progeturepublica.net (ProgReS – Progetu Repùblica) / CC BY-NC-ND 2.5
Su letore bitzichesu so deo.
%d bloggers like this: