Archive

Posts Tagged ‘Saturnu’

A su revessu – unu film de annotare

09/03/2011 Leave a comment

Outside In (a su revessu) est unu film chi bolet pigare su pùblicu a fàghere unu biàgiu de sa mente, de su coro e de s’ànimu, dae su Big Bang a su venidore. Su film at a èssere fraigadu petzi cun fotografias, usande una tècnica visuale noa imbentada dae s’autore. Pro chi resurtet unu moimentu naturale (full motion) b’ant a chèrrere chentinas de mìgias de matzines. Cosa chi l’at obligadu a nche giumpare sas làcanas de s’arte tzinematogràfica. Sas mùsicas de Ferry Corsten, William Orbit, Samuel Barber, in pare a unu contu visuale (chene boghe), ant a ammesturare poesia e documentàriu scientìficu. Cun custa mùsica potente chi mudat cun sas matzines, su film at a donare un’esperièntzia unica pro chie lu bidet, l’ascurtat e lu sentit. Unu film personale e universale, isperimentale e sintzeru, de sièntzia  e de cussièntzia. S’idea est de lu mustrare in planetàrios, museos, e gallerias, cun ischermos lados a sa resolutzione IMAX 5.6K, cun unu sistema de sonu a livellu de cuntzertu e lughes sincronizadas.

Pro como si nde podet bìdere petzi unu canteddu pro mustra. Si no atzes cun bois un’ischermu IMAX, faghide che a mie: piatzades su volume a massimu e mandades su video a totu schermu. In s’interis chi bidides sas figuras, pessade chi sunt totus matzines originales de sondas ispatziales. No b’at grafica digitale e nen mancu una simulatzione. Est un’òrdine de maigantas fotografias tiradas a beru in cussos logos. In custu casu dae sa sonda Cassini a inghìriu de Saturnu.

Su progetu Outside In est chene intentzione de lucru e buscat dinari cun sos donos e bia.

_______________________________

_______________________________

Gratzias a Su Disinformaticu pro s’assìngiu

Advertisements
Categories: Scièntzia Tags: , ,
%d bloggers like this: