Archive

Posts Tagged ‘Re Giorgi arribat giustu giustu pro Carrasegare’

A Giorgi viadore in Sardigna

18/02/2012 Leave a comment

Miràbile protetore,

Chi per Deus podes tantu,

tor.     Giorgi  Presidente, illustre Santu

          de Itàlia resplendore.


In Casteddu ses cumpartu

a sa luxe de su mundu,

Trastu brutu e moribundu,

chi tantu fragu as ispartu;

acramadu cale scartu

de santu celeste sortore.

Giorgi Presidente…


Celestiale Carabinu,

chi cumparis resplendente,

ti decraras presidente

in sa Bidda ‘e su Ziminu;

e t’acramant Serrafinu

sende in terra papadore.

Giorgi Presidente…


De sa prima gioventude

ses dae totus ammiradu,

carrarmados ant mandadu

pro modellu de virtude;

a sa paxe e a sa salude

acollesis cun favore.

Giorgi Presidente …


Sa probatica pischina

est dae totus renomada;

mirat sa gente spantada

sa bundantzia de s’urina,

e lis paret meixina

pro s’afannu e su dolore.

Giorgi Presidente …


Preigadore famosu

dutore in Potestade

giovaneddu in frisca edade

fatu Presidente prodigiosu;

totus che babai amorosu

ti recramant unu favore.

Giorgi Presidente …


Ses semper acumpangiadu

dae mirabiles portentos,

t’obbidint bellos elementos,

s’America t’at respetadu;

su Patu as cunfirmadu

pro masellu e terrore.

Giorgi Presidente …


Bidet su pòpulu atontadu

custu novellu Caronte,

aberinde perenne fonte

pro sullievu a s’emigradu,

chie no est mortu est cuadu,

pro su dèbbile est rigore.

Giorgi Presidente …


Cun portentu strepitosu

paxe sotziale cuncruida,

creschet in arbore frorida

su bastone nodosu,

pro s’errante e su dudosu

dennuntzias prontu s’errore.

Giorgi Presidente …


Cappellatzu t’at tzerriadu

chi in pràngiu sias o in chena,

cun insufrìbile pena

dae pretas sias assartadu;

una gruxe a su malasortadu

est s’esertzitu tuo infestadore.

Giorgi Presidente …


Pro cussu reconnoschente

cun Claudia sa reina,

celebrende sa deina

fortza tua onnipotente,

a sa Sardigna prontamente

richesa furades e onore

Giorgi Presidente …


Aronne sacrifighende,

Mosè ses in potèntzia,

Geremia in elocuèntzia,

unu Pàulu preighende,

terribile reprendende

su sardu traballadore

Giorgi Presidente …


O Santu tant’ammiradu

dae su Pòpulu Italianu,

dae su tronu soberanu

aunde regnas subrimadu

a chine t’at invocadu

dona s’eternu puntore.

tor.     Giorgi Presidente, illustre Santu

          de Itàlia resplendore.

_____________________________

E si per casu ti narant “Presidente venga con noi a vedere il Carnevale!”, tue bae trancuillu, chi sos Sardos a Re Giorgi lu cherent bene

Advertisements
%d bloggers like this: