Home > Limba sarda > Mi serbit unu labiolu

Mi serbit unu labiolu

Descramu: si leghides. lu faghides de boluntade bostra, e si perdides su faeddu, non est neghe mea.

_____________________________________

https://i1.wp.com/www.azoresbioportal.angra.uac.pt/imagens/Imagenes/2009/11Maro/Coleo_Anobium_punctatum3.jpg

Una die, su deus Logos fiat piscande in unu riu, proande a nche tenner carchi faeddu isperdidu pro si lu cògher a frissura. De faeddos in cussu riu non si nde piscaiat tantos, e tando su deus anneadu si peseit in bolu a si mirare sa badde. E in unu poju nche bideit aburgande, sa reina de Abbasanta. Sa reina fiat una fèmina de una bellesa ispantosa, una prenda chi su deus non si podiat lassare fuire. Ma bi teniat sa mugere gelosa, semper serbandelu dae artu.

E tando, pro imbrollare sa mugere, si mudeit in sa limba de is màchinas, unu serpe de unos e zeros longu longu, prus mannu de su riu Nilu. E in s’interis chi sa mugere fiat pompiande a una banda, s’àtera banda intudeit sa reina. E su deus mustreit a sa reina tantas maravìgias e promissas, chi issa s’amoresit dereta.

Ma cust’amore non fiat cosa naturale, e su frutu est istadu unu mostru mitològicu, mesu limba e mesu caragnàtula, giuliadu LSC, dae sa gente timorada de nde nàrrer su nùmene intreu a boghe arta. Ma fiat feu a beru, comente una cosa OGM, pro sos chi no ischint una chibudda de cosas OGM, in somma.

Su LSC teniat sos poderes de unu fitzu de deus, e unu fàmine chi non beniat bene a lu prenare. E s’unica cosa chi resessiat a lu tzatzare unu pagu fiant sos pisches faeddos, chi faghent in sos rios de sos limbàgios. Ma sa gente non podiat abarrare chene faeddos e non beniat bene nen mancu a controire su LSC da si los mandigare.

Tando, a malaògia, ogni annu si li batuat sete isportas de faeddos, dae sos limbàgios sardos chene tocados (sos prus sustantziosos). Ma totu custu piscare at impoveridu su riu de sa  limba sarda, E su LSC, semper prus aganidu, at comintzadu a pretender fintzas sos faeddos de sas àteras limbas de Sardigna, e li praghiant. Finas chi no at sicadu totu sos rios de sos limbàgios in Sardigna, e at comintzadu a nche tenner sos faeddos dae continente. E cussos puru si los est gustande cuntentu mannu.

Nemos l’at a pòder firmare.

A dolu mannu bos debo nàrrer chi su LSC… lu seis leghende como, inoghe. E duncas, dae como in susu, non ais a èsser prus abiles a ispitzicare unu faeddu de sardu o de àtera limba.

Ca su LSC si los at papados totu.

BUH!

___________________________________________________

Datu chi orammai est pretzisu contare paristorias a pitzu de sa LSC, deo puru mi so postu a fraigare su labiolu meu, chi mi serbit pro cogher caules comente custu de Marcello Madau e àteras.

Sos de su “Manifesto Sardo”ant detzisu de serrare sos cummentos, ca b’at cosas prus importantes

vogliamo lasciare evidenza ad altri problemi, a nostro parere più urgenti per l’isola, riguardanti ceti e le popolazioni più esposte: su tutti, la drammatica disoccupazione e crisi economica di operai, pastori, contadini, donne, giovani, lavoratori autonomi.

Ognunu in domo sua faghet su chi li paret. Tzertu mi dimando a ite pubricare un’articulu a pitzu de una chistione de sa cale non cherent chi si nd’arrèsonet, datu bi tenent cosas prus importantes

Ma si pensant a beru chi sa limba non b’intret nudda cun sa sotziedade e s’economia?

Advertisements
Categories: Limba sarda
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: