Home > Limba sarda > Zoo temp who’re the sou par pooh a these are as to

Zoo temp who’re the sou par pooh a these are as to

https://i2.wp.com/images.movieplayer.it/2008/12/05/fantasia-99008.jpg

Usande su sistema linguisticu inglesu, imbetzes de

Su tempus de su parpu e de s’arrastu

si podet iscrìere

Zoo temp who’re the sou par pooh a these are as to”

_____________________________________________________________


Su tempus de su parpu e de s’arrastu.

B’a’ cosas chi pro las cumprendere bi chere’ tempus e isperienzia; e cosas chi cand’un’at isperienzia non las cumprende’ prusu. Cosas chi pro vortuna s’irmenticana e cosas chi pro vortuna s’ammentana; e cosas chi si credene irmenticatas e chi inbezzes una die a s’improvisu torran’a conca.
In dunu sero de estiu, seitu supra una preta e i’ s’umbra sutta un’unnu ‘e chercu milliones e milliones de annos prima de oje, a s’improvisu mìh chi s’ammenta’ de sa prima via chi aiat istumbat’in carchi cosa milliones e milliones de annos prima o vorsis ebbia carchi dechina de annos prima, cando i’ galu minore, criatura, o mancu naschitu. Ite i’ sa cosa u’aiat istmbatu? E ite it’isse matessi tando?
Duar dimandas chene risposta. Ite i’ sa cosa? No lu potiat ischire si no ischiata ite it isse tando; e non potiat ischire ite it ca no ischiat ite i’ sa cosa. Ma s’istumbata emmo si l’ammentaiata: tumbu.


 • GRAFIA MEA DE SU SARDU BITHICHESU

Su tempus de su parpu e de s’arrastu.

B’at cosas chi pro las cumprennere bi cheret isperièntzia; e cosas chi canno unu at isperièntzia non las cumprennet prus. Cosas chi pro fortuna s’ismenticant e cosas chi pro fortuna s’ammentant; e cosas chi inbetzes una die a s’improvisu torrant a conca.
In unu sero de estiu, seitu supra una preta e in s’umbra suta un’unnu ‘e chercu milliones e milliones de annos in antis de oje, a s’improvisu mìh chi s’ammentat de sa prima bia chi aiat istumbatu in carchi cosa milliones e milliones de annos in antis o forsis e bia carchi dechina de annos prima, canno fit galu minore, criatura, o mancu naschitu. Ite fit sa cosa ube aiat istumbatu? E ite fit isse matessi tanno?
Duas dimandas chene risposta. Ite fit sa cosa? Non lu potiat ischire si no ischiat ite fit isse tanno; e non potiat ischire ite fit, ca no ischiat ite fit sa cosa. Ma s’istumbata emmo si l’ammentaiat: tumbu.


Su tempus de su parpu e de s’arrastu.

B’at cosas chi pro las cumprendere bi cheret isperièntzia; e cosas chi cando unu at isperièntzia non las cumprendet prus. Cosas chi pro fortuna s’ismentigant e cosas chi pro fortuna s’ammentant; e cosas chi imbetzes una die a s’improvisu torrant a conca.
In unu sero de estiu, setzidu subra una pedra e in s’umbra suta unu fundu de chercu milliones e milliones de annos in antis de oe, a s’improvisu mìh chi s’ammentat de sa prima bia chi aiat istumbadu in carchi cosa milliones e milliones de annos in antis o forsis e bia carchi deghina de annos prima, cando fiat galu minore, criadura, o mancu nàschidu. Ite fiat sa cosa ue aiat istumbadu? E ite fiat isse matessi tando?
Duas dimandas chene resposta. Ite fiat sa cosa? Non lu podiat ischire si no ischiat ite fiat isse tando; e non podiat ischire ite fiat, ca no ischiat ite fiat sa cosa. Ma s’istumbada emmo si l’ammentaiat: tumbu.


Su tempus de su parpu e de su rastu.

B’at cosas ki pro las cumprènder bi keret isperièntzia; e cosas ki cando unu at isperièntzia non las cumprendet prus. Cosas ki pro fortuna s’ismentigant e cosas ki pro fortuna s’ammentant; e cosas ki imbetzes una die a s’improvisu torrant a conca.
In unu sero de estiu, setzidu subra una pedra e in s’umbra suta unu fundu de kercu milliones e milliones de annos in antis de oe, a s’improvisu mih ki s’ammentat de sa prima bia ki aiat stumbadu in carki cosa milliones e milliones de annos in antis o forsis e bia carki dexina de annos prima, cando fiat galu minore, criadura, o mancu nàschidu. Ite fiat sa cosa ue aiat stumbadu? E ite fiat isse matessi tando?
Duas dimandas kene resposta. Ite fiat sa cosa? Non lu podiat schir si non schiat ite fiat isse tando; e non podiat schir ite fiat, ca no schiat ite fiat sa cosa. Ma sa stumbada emmo si l’ammentaiat: tumbu._____________________________________________________________

LEGHIDURA (Bithichesu):

Zutempurdesuparpu edesarrastu

bakOzaski prolaskumprEnnere bikEretisperiéntsia; ekOzaski kannunatisperièntsia nollaskumprEnnepruzu. kOzaski provortuna zirmentikana ekOzaski provortuna zammEntana; ekOzaski imbetsezunadie asimprovizu torrAnakOnka.
indunuzerodeestiu, zeituzuprunaprEta eisumbra zutununnekerku milliOnezemilliOnerdeannozinnantirdeOje asimprovizu mì kizammEnta desaprimavia kiaiatistumbatinkarkikosa millionezemillionerdeannozinnantiz ovorsizebia karkidekinadeannosprima, kanniγaluminOre, kriatura, omankunaskitu. iteisakOza uvaiatistumbatu? eiteitisematesi tanno?
duardimAnnaskEnerispOsta. iteisakOza? nolupotiatiskire zinoiskiatiteitise tanno; e nonpotiatiskireitei kanoiskiatiteisakoza. mazistumbAta Emmo zilammentaìata: tumbu.

_____________________________________________________________

Advertisements
Categories: Limba sarda
 1. 16/06/2011 at 10:02 pm

  Saludu
  una dimanda: ma in sa versione GSC a bortas pones ki e a bortas chi. No apo cumpresu poite b’at diferèntzia.
  saludos

  • fp40
   17/06/2011 at 11:40 am

   Salude Austinu e benebènnidu. Mi sunt fughidos cussos “ch”, in sa norma GSC sa congiunzione “chi” diat andare semper cuns sa k. Gràtzias de mi l’àer signaladu, apo currègidu.

   Fabrìtziu

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: