Home > Limba sarda > Gaudì in sardu

Gaudì in sardu

Su fraigu de sa Sagrada Famìlia (chi siet prus fatzile de sa chistione de sa limba sarda?)

Nota a pitzu de sa grafia: A mie pariat làdinu chi eo pesso, faeddo, iscrio e lego semper in bitzichesu, finas cando iscrio in grafia LSC. E bos naro de prus, finas cando iscrio in italianu. A àteros non ghiraiat custu contu e s’ant pessadu chi, iscriende in grafia LSC, nch’apa perdidu su traju bitzichesu. Inoghe suta apo impreadu una grafia chi, si la leghites “a s’italiana”, dat un’assingiu de comente eo lego calesisiat grafia, finas sa grafia LSC. Ma custu puru m’at datu ite pessare, pro bi bogare carchi arresonu.

__________________________________________________________________

‘Imur geo, mutzere mea e sa nonna* (Anto).

Semus annatos a bide’ ssa mustra de ss’opera de Antoni Gaudì in Casteddu.

A ssu bankone ‘e ss’intrata, in su prestantis ki sar fèminas sinnaian’ ssu libbru ‘e ssar firmasa, jeo gheto s’ocru a ssu libbru ‘e ssa mustra k’ ‘it inie. Ekerrore costatu, e ite m’acato! Unu libbru iscritu in bator limbas: italianu, inglesu, catalanu e sardu.

Sardu? Sardu!

Su papiru ‘i’ partitu in batos colunnas. E a d’ontzi colunna est tocatu unu limbatzu. Sa prima cosa ki m’er brincata a ocros es’ ki, in custa manera, su sardu si pica’ ssu matessi locu de sas àterar limbas (e galu tocat de si nn’ispantare). Est a nàrres ki, in custu libbru, su sardu es’ cantu e ke pare sos àteros. E in d’unu libru de arkitetura (macari petzi pro la bannire), non de contor de cokintzu, kin totu su respetu ki lir deket a ssos contor de cokintzu.. A dolu mannu, no ‘i’ cosa pro ssar butzakar meas, e l’apo devitu piantare inie.

Ma si m’est abbertu su coro e l’apo natu totu cuntentu a sar fèminas. Issar, respunnenemi belle e totu in italianu (ca, sar fèminas, faeddates pruscatotu in italianu :P), si nne son allegratas. ‘Imus apompianne sar matzines e sar didascaliar de ssu libru arreyonannebi a supra, e sa pitzinna, k’ ‘it in palar de banku pro atennes sa tzente, si nk’iscùtete, kin d’unu bete ghetu casteddayu:

«Ma è un sardo strano, non è come il nostro».

Mi nke son’ falatos sos coddos e si s’ocru essere’ balla, fi’ mmorta a ssa prima mirata. E atzes giae cumpresu ki custu libbru no est iscritu in casteddayu e prus pak’ in bitzikesu (o forsis no), ma in cussa LSC de mala fama. Unu mermeddu mi nesit a ss’oricra de no abbèrrere una cuntierra linguìstica (a su nessi non deretu) e ki, de una  manera, cussa pitzinna aia’ reyone. Duncas mi nke so essitu kin d’unu diplomaticu:

«Vabbè, ma questa è la grafia ufficiale. L’importante è che ci sia anche il sardo»

ki’ ssu ghetu vitzikesu, naturalmente.

E issa m’a’ datu una mirata de iscunortu. E istorkesi’ sa ‘uca, ke de nàrrere:

«Si t’acuntetas tue … A mie m’ana natu de ponnes custu libbru i’ ssupra ‘e ssu banku e gai apo ‘atu. Cann’ apo provatu a lu lèghere, pro colare ora, custu sardu non l’apo cumpresu, ki giae su casteddayu pacu l’ ‘aeddo e e prus pacu lu lego. Figurati si mi pontzo a lèghere custu sardu casticatu ki non connosco, canno b’es’ s’italianu a fiancu. E nno’ sso mancu s’unica ballalloa ‘e sa cussorya, ca sa prus parte ‘e ssa tzente, er vinas tropu, si s’abitza’ ki b’es’ su sardu intr’ ‘e ssas limbasa. E duncasa, kie es’ s’alienu inoke?» [totu in conca mea custu].

Movimus pro apompiare sa mustra.

A ssu comintzu b’aiat duos ordiner de pannellor. B’ ‘in’ imprentatas sas paginar de ssu libbru irmannitasa. In d’ontzi pannello, una bella matzine manna kin  a costatzu s’ispiegatzione in sor bator limbasa. Custa mustra est unu travayu vene ‘atu a bberu, a la ‘ides kin ocror profanos. Sikinne a pompiare sos pannelloso, mi torresi’ cussu mermeddu. E tanno mi so postu a lèghes sa parte i’ ssardu, a boche bassa, pro non disturbare, ma ki s’esseret intesa dae a curtzu.  Pro lèghere totu sa didascalia bi keriat tempus e sar fèminas m’an’ dassatu dae secus. Apompianne ki’ ssa coa ‘e ss’ocru sa tzente ki mi nke colaìata, nke teniapo sos risitor de ammiskinamentu, ma carkunu s’est istentatu de prus pro m’intenner leghenne. In su prestantis est torrata Anto e m’at acatatu kin una paia ‘e pessones a in tunnu. In cue mi so kerfitu!

Sa mustra er fata vene, bos apo natu. A su nessi a pàrrer meu, ca acropa’ ss’arkitetura de Gaudì a ssos printzipior matemàticos ki b’istan’ a suta. Cale metzus ocasione de iscuntrobare, una via de prusu, su sardu ki’ ssa sièntzia.  In s’interis k’ ‘ipo lèghenne, mi nk’iscuto a assintzare sas règulas (ki m’apo vraicatu a sa sola)  pro lèghes sa LSC in bitzikesu. E a pustir b’istrempo  un’arreyon’ a ssupra de ssu chi b’ ‘it iscritu. Pruscatotu, sos printzipior matematicos de ssas superfitzer de rotatzione, ki Gaudì usaia’ pro vraicare sar maraitzas suasa. Custu, totu in bitzikesu. Anto sikia’ ss’arreyonu e torraiat imposta i’ ssu sardu suo (Bae e cumprenne sas ‘èminas tue :P).

S’esperimentu er resessitu gai vene, ki, canno apo pinnicatu unu papiru ki jukiapo in manos (pro assintzare comente Gaudì at usatu su paraboloide de rotatzione pro vraikare unu tipu ‘e boveta) e l’apo totu giratu pro pissikire una superfitzie ideale, nk’apo tentu custa tzia ascurtanne, virma ke rroka, a cara ispantata. Cussu ki l’at ispantata es’ ki jeo leghiapo cussu sardu iscritu (pro issa alienu) in manera belle naturale e a diferente de comente potia’ faker issa (“a s’italiana”), ma pruscatotu, s’ispiegatzione issientìfica ‘i’ ssemper i’ ssardu. E si latia’ ki no ‘i’ cosa preparata (ca jeo de arkitetura pacu nne cumprenno, pacu bene meu), ma ki jeo leghiapo su ki b’ ‘it iscritu in sardu, mi lu gramutziapo in conca mea, e lu torraiapo a ispiegare a Anto, ki de matemàtica cumprennet cantu jeo de linguìstica.

B’a’ de narres ki, a dolu mannu, in custa mustra non b’aiat peruna ghia. B’ ‘in’ kerfitas a bberu e finas i’ ssardu no b’ ‘it istata mala. Ca sas superfitzier de rotatzione son’ faina, a su nessi, de ssu bienniu de matemàtica, fìsica o ingegneria. E duncas, sa tzente, si movian’ ke ‘erveker gaddinosas, jumpanne dae un’ala a ss’àtera kin paku profetu, a su nessi in custa prima parte de sa mustra. A parte mutzere mea e pacos àteros ki unu pacu de arkitetura la connosken’ e macari son’ giae istatos in Bartzellona (e pacu interessatos a ssa matemàtica).

E duncas i’ ssos ocros de custa tzia, b’apo lessu s’ispantu e sa disillusa de kie, aenne in finer buscatu unu maku ki daiat ispiegatziones, bi lar daiat i’ ssardu. No s’est atrivita a dimannare nudda, ne in italianu e prus pacu i’ ssardu (kissai proite). Ma s’ ‘idiat ki carki cosa cumprenniat ed er restata gai, a sa muta, ascurtanne. M’at fatu unu paku ‘e dolu, miskina, ma bi l’apo mantesa. E mi nke so iscutu galu de prusu. Mi so postu a assintzare comente, sa matessi paràula iscrita, si potia’ lèghere a diferente cufforma a su limbatzu. E, a cue keriapo arrivare, mi so postu a lèghere sas paràulas finas a sa moda ‘e capu ‘e josso, annanne a iscuntrobare uve sa lèghita ‘i’ ssimpre vinas ki’ ssa LSC, e uve (a pàrrer meu) sa LSC diventaiat gherrosa de lèghere e sa currispunnèntzia, tra paràula iscrita e paràula nata, si nke iscostiaiat tantu da pàrrer belle innaturale (a su nessi a kie a’ paku ballassa ki’ ssa lèghita de ssu sardu). Mantovanne sempes su fatu ki sa LSC er galu isperimentale, e ki, finas kin pakor metzoros pote’ permitere a ssa prus parte ‘e ssos sardos de iscrìer e lègher i’ ssardu.

Potzimmai non m’er morta sa tzia in dae in antis, miskina.

Como totu custu pote’ pàrrere petzi una balentia e difatir l’este. Ma un’àtera via bos apo a contare de sa visita a sa CosmoCaixa (e de su toca-toca), canno semus istatos in Bartzellona, kin mutzere mea. Ca in cue si cumprennet bene, ite kere’ nàrrere a istare in unu locu bilingue, uve b’at cussèntzia e sentitu pro ssa limbas.

In finer de custu contu ite keryo nàrrere:

 • Pro su ki mi pertocata, sa LSC est unu travayu ki anna’ bene, in cantu, jeo, resesso a lèghere e a iscriere in bitzikesu, comente so iscrienne e leghenne inoke kin custa grafia.
 • Ma sa LSC no est paramike pro totu. Unu problema mannu est ki metar la lèghen’ ke s’italianu, ca bi  mancant sas iscolas ki assintzent comente iscrìere e, pruscatotu, lèghere (ma paret ki son’ comintzanne a b’essire a campu). Ma non pare’ petzi una kistione de iscola e de trassa. Si er veru ki sa LSC si nke distacat dae ssor limbatzos de capu ‘e josso meta de prur de sor de capu ‘e susu, fintzas in capu ‘e susu no a’ picatu bona fama a causa de su mantra ‘e ssa limba comuna artifiziale (intratìlisi in conca ke-i sa cratagnacula a ssa linna ‘e ssa nuke).
 • Sa LSC si pote’ metzorare. Jeo, ne prìteru so e ne missa canto. A mie anna’ bene calisisiat grafia ki mi permitat de ‘akes su ki so ‘akenne como, lègher e iscrìer i’ ssardu. E custa conditzione devet èsses paramike pro totu sa tzente ki lu kere’ fakere.
 • Una cosa manna ki er mancata a ssa LSC, est su bannu de ssos sistemar de règular de pronùntzia in d’ontzi ‘idda e s’imparu in’iscola. Ca pro d’ontzi limbatzu de ssa limba sarda, ki est a nàrrere belle ke pro d’ontzi ‘idda, bi dia’ kerrer unu sistema, una taula ki acrope’ ssos sonos a sa grafia comuna (calesisiata), in manera ki ontzunu apa’ ssa crae pro lèghere e iscrìere i’ ssu sardu suo. Ma pro ‘akes custu kere’ ki los connoskemas totu sor limbatzor nostros. Sa prus parte a kircare dae uve ‘eni’ ssu sardu e petzi in pakos osservanne a uve su sardu est annanne.
 • Si pròpriu kerimus, su sistema ideale diat èssere de bi nn’àere duar de taulas. Una pro sa grafia comuna e una pro sa grafia ‘e ssu locu, ki diat èssere sa grafia ki si usa’ canno si kere’ faker videre, vinas in s’iscritu, cale est su limbatzu. In manera ki finas canno unu lu kere’ mustrare in s’iscrìere, su limbatzu suo, siet imparisatu a ssu restu ‘e ssa ‘idda. E ki sien’ sar viddas sor motores culturales de ssu sardu. Pro nàrrere, su vitzikesu, si potet (e, a contu meu, si dia’ devere) iscriere vinas usanne una grafia prur dìlica e lèpia de custa. Ma tanno, pro lu lègher vene tocat de connoskere sar regular de pronùntzia. Ca no es’ prus possibbile a lu lèghere “a s’italiana” e sa grafia resurtat innaturale cantu sa ‘e ssa LSC. Postu ki custa ki so usanne inoke siet a bberu naturale, e non credo.

Jeo isco ki i’ ssu munnu b’ata, a su nessi, unu locu uve totu custu b’est e funtzionata (e no at a èsses s’unicu). E pessate ki in custu locu in prur de una grafia comuna, comente carki maku punna’ de ‘akere in Sardigna, b’ana puru una limba comuna (ekerrore! ekerrore!), cosa ki in Sardigna nessune ki bi sapit a bberu punna’ de ‘akere.

Custa est una limba artifitziale, finar mala a l’intennere, kin règulas pretzisas de pronùntzia, meta diferenter dae sor limbatzos suoso. E pessate ki custa limba no’ ssolu non nk’ata irraikinatu sor limbatzos suos, ma lir fake’ de amparu e, in carki manera, los a’ ssarvatos. E in custu locu curiosu, faeddan’ ssa limba comuna petz’ i’ ssu telegiornale de ssa televisione ‘e istatu. Issos ti contan’ ki vinas su cap’ issoro ‘aedda’ ssa limba comuna, ma jeo no l’apo mai intes’ ‘aeddanne i’ ssu vitianu e non bi credo. Un’àtera ocasione uve los intenner faeddanne in limba comuna es’ ki’ ssos ‘oristeris, sos ki ‘enint dae ‘orar de mare, ca custu locu est un’isola isperdita. Ma custu lu ‘aken’ vintzas a canno cuddos non si costuman’ a ssu limbatzu issoro. Ca comente s’abitzan’ ki li cumprennes un’elisione e unu cambiu ‘e cussonu, tanno akikan’ a faeddare sekerru e no lor firmas prusu. E tra issos si cumprennent totu a pare ‘aeddanne limbatzor diferentes.

Metar naran’ ki dipenna’ dae cussa sustàntzia groga ki vien’ prur de-i s’abba. Jeo lis apo natu ki noir no’ ssemus a mancu ki’ ssa bibita groga nostra, ki no’ nne viimus cantu e prur de issoso. Ma ki, dae noir, b’at meta tzente cumbinta ki non nos cumprennemas a pare.

E a l’iskites ite m’ana rispostu?

«Làtinu ki sa ki bos intregan’ a biere no er faina ‘ostra, ma es’ cosa ‘oristera. Er dae cussu ki cumprennites prus sos ‘oristeris, ki non bois e boisi.»

Custa limba issoro si nk’er mannikanne in presse totu sas àterar de ssa cussorya, ca non bide’ làcanas. Es’ s’alarpu ki juket in farruncas vintzas s’italianu e l’er reduinnne a un’àteru ‘e sor limbatzos suos. Kissa-i ki, a pustis k’ a’ crompitu, non detzida’ de l’amparare, su ki b’at a restare.

Ah, bo’ ll’apo natu ki sa mustra m’est piaghita a bberu?

Mostra Gaudì e la Sagrada Familia
Gaudì a Cagliari: Sagrada Familia, Parabola e Iperbole dell’Architettura

* Nonna kere’ nàrrer ‘émina ki a’ cresimatu o batiatu a carcunu.  Diddina, padrina, madrina.

__________________________________________________________________

Torro gràtzias a Càralu de Guida Lingua Sarda chi m’at fatu una bella presentada inoghe

http://guide.supereva.it/lingua_sarda/interventi/2011/01/gaudi-in-lingua-sarda

__________________________________________________________________

Advertisements
Categories: Limba sarda
 1. 22/01/2011 at 7:33 pm

  Deu no creu chi sa LSC, mancai presentada cun is crais de ligidura po is linguatzus de is logus, potzat arrennesci a “funtzionai” po is de bariedadi campidanesa. Mi-nd’arregordu de unu cumentu chi unu tziu iat fatu in su blog de Bolognesi e mi-ddu seu torrau a circai. No sciu chi dd’iast lìgiu, ma est bellixeddu diaderus, castia-ti-ddu
  http://bolognesu.wordpress.com/2010/04/19/una-critica-2/
  Stèvini

 2. fp40
  22/01/2011 at 8:57 pm

  Salute Stèvini e benennitu.

  Jeo no isko cantu sa grafia LSC potat “funtzionare” e kin cale limbatzos annat mentzus. No isko manku si carkunu est fakenne cust’iscuntrobu (ma pesso ki no) e comente. B’at de nàrrere ki tocat de dare cara a cale sono sas dificurtates ki parent e cale sas ki sono a beru (ki potent fakere de reales controitas). Ontzunu potet ischire de se. Sa grafia LSC no est simpre de lèghere mancu pro unu bitzichesu comente ti potes abitzare si provas a trasliterare custu contu (canno apo ora l’apo a fàchere). Ma comente ti nne sapis de prus annanne a iscuntrobare cantu si nk’istesit su bitzichesu dae una ipotètica “pronùntzia” de sa LSC.

  Duncas tantos de sos problemas in sa crìtica ki as mantovatu, bi los amus nois puru. Ma conta una cosa: calesisiat imparu de una limba fatu in cussa manera (totu règulas pallosas e peruna interatzione chi sa realtate) est destinu ki faddat. E de custu ti nne potes sapire si pessas a sos problemas ki amus totu kin sas limbas istrantzas, pro comente venint imparatas in s’iscola italiana. A pàrrer meu, s’imparu de su sardu devet acatare una caminera sua e nova, annannne a apompiare ite si faket a foras de Italia e movenne pro fortza dae sa limba ‘e su locu. E custu calesisiat sa grafia chi si imperet.

 3. 22/01/2011 at 9:54 pm

  “Deu no creu chi sa LSC, mancai presentada cun is crais de ligidura po is linguatzus de is logus, potzat arrennesci a “funtzionai” po is de bariedadi campidanesa.”
  Candu unu scriet una cosa de aici, bastat a ddu lassare a coer in su brodu suo.
  Noso sighimus a andare pro contu nostru.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: